?wiczenia na brzuch

?wiczenia na brzuch

 

 

Macie do wyboru dziesi?tki ?wicze? na mi??nie brzucha. Najpopularniejsze s? z pewno?ci? brzuszki( mi?dzy innymi brzuszki sko?ne i proste) oraz tzw plank. Kolejnymi znanymi typami ?wicze? na brzuch s? podci?gni?cia na dr??ku z przyci?ganiem nóg do klatki. zasadniczo ?wiczenia na brzuch rozró?niamy ze wzgl?du na grupy mi??ni jakie dok?adnie chcemy wy?wiczy?. W zale?no?ci czy b?d? to mi??nie sko?ne czy proste stosujemy ?wiczenia innego typu. W pierwszym przypadku stosujemy ?wiczenia wykorzystuj?ce te partie mi??ni a gdy trenujemy mi??nie proste to robimy ?wiczenia takie jak klasyczne brzuszki.

%d bloggers like this: