mSpy’dan yeni hizmet: Português
mSpy mobil takip çözümleri her geçen gün sundu?u hizmetlere bir yenisini eklemeye devam ediyor. Piyasadaki son geli?meleri ad?m ad?m takip eden mSpy son dönemde Telegram, Line, Tinder ve Hangouts gibi popüler uygulamalar? takip etme özelliklerini piyasaya sürdükten sonra ?imdi sürpriz bir servise daha imza att?: Haftan?n 7 günü, günün 24 saati ula?abilece?iniz Portekizce dilinde mü?teri hizmetleri. Bu hizmete Brezilya’dan 0800 591 5100 numaras? ile ve Portekiz’den +351 308 802 223 numaras? ile ula?mak mümkün.
mSpy kuruldu?u günden beri ilk önceli?i her zaman mü?terileri olmu?tur. Bu nedenle yaz?l?m? geli?tiren uzmanlar bu uygulaman?n olabildi?ince kullan?c? dostu ve pratik olmas?n? sa?lamak için dur durak bilmeden çal???yorlar. Ancak sadece yaz?l?m?n kendisine odaklanmak da yeterli de?il elbette. ??te bunu için mSpy ?irketi ürününü sat?n alan mü?terilerin en kaliteli mü?teri hizmetine ihtiyaç duyduklar? her an eri?ebilmesi için de ellerinden geleni yap?yorlar. mSpy mü?teri hizmetlerine e-posta, sohbet ve telefon yollar?yla ula?mak mümkün mesela. Bu nedenle Portekizce mü?teri deste?i sa?lamak da mü?terilere daha iyi hizmet verebilmek ad?na oldukça önemli bir ad?m.

Bu sayede dünyan?n dört bir yan?ndan Portekizce konu?an binlerce mSpy kullan?c?s?na kurulum, kullan?m, sorun gideme, jailbreaking, rooting gibi bir dizi konuda daha kaliteli hizmet sunuluyor. Hem mü?terilerin söz konusu hizmetten duydu?u memnuniyet art?yor hem de mü?teri hizmeti çal??anlar? i?lerini çok da iyi bir ?ekilde yapabiliyor. Bir mSpy kullan?c?s? olarak mSpy casus uygulamas? ile ilgili herhangi bir sorun ya?aman?z durumunda günün 24 saati hizmetinizdeki Mü?teri deste?i her zaman yan?n?zda olacakt?r. Her de art?k Portekizcede.

mSpy Hakk?nda
Mobil takip çözümleri sunan bir yaz?l?m olan mSpy, çocu?unuzun ya da çal??an?n?z?n ak?ll? cep telefonunu veya tablet bilgisayar?n? takip etmenin en iyi yoldur.

Bu aplikasyon sayesinde arama kay?tlar?n? izleyebilirsiniz, istenmeyen aramalar? engelleyebilirsiniz, metin mesajlar?n? görüntüleyebilirsiniz, cihaz üzerindeki e-postalar? okuyabilirsiniz, GPS konumunu takip edebilirsiniz, internet kullan?m?n? izleyebilirsiniz, takvim ve adres defterlerine eri?ebilirsiniz, anl?k mesajlar? okuyabilirsiniz, uygulamalar? ve programlar? kontrol edebilirsiniz, multimedya dosyalar?n? görüntüleyebilirsiniz ve cihaza dair daha pek çok veriye ula?abilirsiniz.

Ziyaret web sitesi : www.casus-yazilim.com