mSpy Art?k Portekizce Konu?uyor casus program? casus yaz?l?m

telefontakip

telefontakip

mSpy Art?k Portekizce Konu?uyor
12 Eylül 2016, mSpy art?k Portekizcede destek sunuyor.
Ebeveyn takip çözümlerinde dünya lideri olan mSpy destek merkezinde art?k Portekizce dilini sundu?unu ilan etti. Art?k mSpy’?n Portekizce konu?an mü?terileri Brezilya’dan 0 800 591 5100 numaras?n? ve Portekiz’den +351 308 802 223 numaras?n? arayarak kendi dillerinde yüksek kaliteli mü?teri hizmetleri hizmeti alabilecekler.
Küresel olarak 270 milyonun üzerinde insan Portekizce konu?uyor. Portekizce, Brezilya, Portekiz, Angola, Gine-Bissau, Ye?il Burun Adalar?, Mozambik ile São Tomé ve Príncipe ülkelerinin resmi dilidir. Ayr?ca bu dil Ekvator Ginesi, Do?u Timur ve Makao’da yar? resmi bir statüye sahiptir.
mSpy dünyan?n dört bir yan?ndan bir milyonun üzerinde kullan?c?ya ebeveyn takip hizmetleri sa?lamaktad?r. ?irket her mü?terisine ayr? ayr? de?er vermektedir ve 7 gün 24 saat sunulan mü?teri hizmetlerine özellikle dikkat etmektedir. mSpy destek ekibi sundu?u hizmet kalitesini sürekli olarak geli?tirmekte ve bünyesine yeni ekip arkada?lar? ekleyerek yeni mü?teri sadakat programlar? ba?latmaktad?r. mSpy destek merkezi ayl?k olarak 6500’ün üzerinde talebe cevap vermektedir, jailbreaking ve routing i?lemlerinden mü?terilere yard?mc? olmaktad?r ve mü?terilerin ihtiyaç duyabilece?i her türlü deste?i sa?lamak için sürekli olarak hizmetinizdedir. Destek merkezine Portekizcenin eklenmesi mü?teri daha iyi anlamay? ve hatta daha iyi mü?teri hizmet sunmay? garanti edecektir. mSpy’?n as?l amac? mü?teri memnuniyetidir. Dolay?s?yla mSpy mü?terilerinin konu?tu?u dili konu?mak oldukça büyük bir önem ta??maktad?r.
mSpy bugün kendini ebeveynlerin çocuklar? için güvenlik, emniyet ve konfor ihtiyac?n? kar??lamaya adam?? küresel lider olmaya devam ediyor. Uygulama mobil takip teknolojilerindeki son yenilikleri takip ederek ebeveynlere güvenebilecekleri bir çözüm sunuyor.

MSPY HAKKINDA
mSpy ki?iye özel ve kullan?c? dostu mobile ve bilgisayar takibi çözümleri üzerine uzmanla?m??t?r. Bunu yapmak için de takip teknolojilerindeki en son yenilikleri kullanmaktad?r. mSpy’?n amac?, ebeveynlerin en acil ihtiyaçlar?na uygun en h?zl? ve en güvenli çözümleri sunmak ve uygun fiyatlara garantili çözümler sa?lamaktad?r.

banner