mSpy Google Play Uygulama Ma?azas?nda

mspy liteÇocuklar?n? etkili bir casus yaz?l?m ile takip etmek isteyen ebeveynler bundan sonra Google Play’dan mSpy Lite‘yi indirip yükleyebilirler. Google Play’da k?sa bir süre önce yerini alan mSpy Lite’yi indirmek için ücret ödemek gerekmiyor. mSpy aboneli?i bulunanlar hangi abonelik plan?na sahip olurlarsa olsunlar mSpy Lite’yi ücretsiz olarak kullanabilirler. Aktif bir mSpy aboneli?i bulunmayanlarsa yükleme i?leminden sonra abonelik planlar?yla kar??la?acaklar. Bu planlar?n aras?ndan tercih yaparak takip i?lemine ba?layabilirler.

mSpy Lite taraf?ndan sa?lanan özellikler çocuklar?n gündelik hayatlar?nda yüz yüze geldikleri, gelebilecekleri ço?u tehlikeden ebeveynleri haberdar etmeye ve bunlar? önlemek için harekete geçmelerini sa?lamaya yetecektir. mSpy Lite’nin ?imdilik sahip oldu?u özellikler ile rehber, arama bilgileri, GPS konumlar? ve yüklü uygulamalar izlenebilmektedir. Yaln?z mSpy Lite simgesinin yüklenen cihaz içerisinde görünür olaca?? unutmamal?d?r. Çocuklar? tehlikelerden uzak tutmayla ilgili sa?lad??? casus yaz?l?m özelliklerinin kullan?m senaryolar? ?öyle örneklenebilir:

  • SMS ve arama takibi sayesinde çocuklar?n telefonda kimlerle konu?tu?u ö?renilebilir. Bu özellikle siber zorbalar, cinsel istismarc?lar ve di?er kötü kötü niyetli ki?ilerin çocuklarla ileti?im denemeleri hakk?nda bilgi sahibi olunabilir.

  • Rehberdeki ki?ilere eri?ilebilmesi çocuklar?n kimlerle ileti?ime geçebileceklerini, geçme niyetinde olduklar?n? analiz etmeyi kolayla?t?r?r.

  • GPS konumlar? sayesinde çocuklar uygun olmayan bir yere gittikleri ya da o anda bulunmalar? gereken yerin d???na ç?kt?klar? ö?renilebilir.

  • Yüklü uygulamalar çocuklar?n telefon kullan?m? hakk?nda bilgi verecektir. Oyunlar, mesajla?ma uygulamalar? ya da di?er türdeki uygulamalar?n bilgisine ula??labilir.

mSpy yaln?zca Android’i de?il geri kalan popüler masaüstü ve mobil platformlar? da desteklemektedir. ?leriki günlerde bu deste?i sürdürebilmek ve olu?abilecek yeni talepleri kar??layabilmek için bu istikrar? sürdürmeyi hedeflemektedir. Neredeyse her ay yeni bir özelli?in eklendi?i mSpy’?n Google Play’da yer alan mSpy Lite uygulamas? kullan?c? deneyimini her daim iyile?tirmeye yönelik vizyonun bir parças?d?r.

K?sa süre içerisinde iOS için App Store’de uygulaman?n yay?nlanmas? planlanmaktad?r.

https://play.google.com/ ba?lant?s?na t?klayarak mSpy Lite uygulamas?n? vakit kaybetmeden deneyin.

mSpy Hakk?nda Bilgiler

mSpy ebeveynlerin ve i?verenlerin ihtiyaç duyduklar? takip çözümlerini teknolojiyi yak?ndan takip ederek karma??k durumlar? mü?terileri için basitle?tirmeyi kendisine amaç edinmi?tir. Kolay kullan?ma sahip takip çözümlerini makul fiyatla sunarak herkesin sahip olabilece?i ve kullanabilece?i etkili kontrol ve güvenlik çözümleri geli?tirmektedir.

banner